Onze afkomst

In de jaren 2012 en 2013 zijn er in de provincie Groningen – zoals op meer plaatsen in Nederland – armoedeconferenties georganiseerd op initiatief van een aantal maatschappelijke instellingen en met steun van de gemeenten. De opgedane ervaringen hebben geleid tot het opstellen van een Pact voor Samenredzaamheid dat op 13 maart 2014 in het Openluchtmuseum in Warffum plechtig is ondertekend door ruim 40 maatschappelijk betrokken instellingen, gemeenten en politieke partijen. Hiermee verplichtten partijen zich om zich ten volle in te zetten om het armoedeprobleem in brede zin te lijf te gaan.

Hoe nu verder?

Maar we laten het niet bij woorden alleen!

Omdat het daarna wat stil bleef en het niet duidelijk werd wat voor praktische consequenties we mochten verwachten en door wie die ter hand zouden worden genomen hebben twee ondertekenaars, Humanitas Hoogeland en de Cliëntenraad Sociale Zaken en Werk BMWE met de toenmalige Dienst Sociale Zaken en Werk besloten om te komen tot de oprichting van een werkmaatschappij die effectief handen en voeten zou geven aan de doelstellingen van het Pact van Samenredzaamheid.

Op 3 maart 2016 is daartoe de Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen opgericht die onmiddellijk begonnen is met het exploiteren van een groentetuin ten behoeve van de Voedselbank het Hogeland.

Om meer steun te verwerven en om donateurs te werven heeft de nieuw opgerichte stichting op 23 mei 2016 een congres georganiseerd om zichzelf en haar voorgenomen activiteiten te presenteren.

Tevens is toen het logo van de stichting wereldkundig gemaakt. Ook op dit congres bleek de zorg om en de betrokkenheid van de aanwezige vertegenwoordigers van instellingen en (sommige) politieke partijen met de armoedeproblematiek nog immer groot.

Reeds in 2015 werd op een stukje land, welwillend beschikbaar gesteld door AOC Terra te Winsum, onder de deskundige leiding van een ex-akkerbouwer geëxperimenteerd met de verbouw van groenten met behulp van vrijwilligers. Deze inzet resulteerde in 2015 in 100 kratten opbrengst en in 2016 ruim 150 kratten. Eind 2016 bleek dat het project Voedseltuin in aanmerking zou kunnen komen voor een investeringssubsidie van € 25.000 van de provincie Groningen. Voorwaarde daartoe was onder andere een contract met de grondeigenaar voor een periode van 3 jaar. Daar bleek AOC Terra voor terug te schrikken en aldus moest het bestuur op zoek naar een nieuw perceel. Dat werd eind 2015 gevonden in Uithuizen, achter de boerderij op Bovenhuizen 6. De eigenaar bleek bereid om een huurovereenkomst van drie jaar te tekenen en, zodra de weersomstandigheden beter werden, konden we aan de slag.

Eén van de “pijlers” van het Pact van Samenredzaamheid is: iedereen, ongeacht zijn of haar omstandigheden, moet kunnen meedoen aan het sociale leven en aan maatschappelijke activiteiten. Daarom leefden er in de begintijd van de stichting al verdergaande ideeën om de zelfredzaamheid te stimuleren. Die vindt u op de pagina’s Projecten en In uitvoering.

Language Certificates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Online Studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

40 Years of Excellence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Onze statuten

Bij de oprichting hebben we ook onze statuten vastgelegd. Bekijk ze via de knop hieronder. 

stichtingen zijn aangesloten