Versterken van de zelfredzaamheid. Door samen de schouders er onder te zetten.

WELKOM

Eigen Kracht Noord-Groningen

Het doel van deze stichting is

het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners van Noord-Groningen, zowel materieel als immaterieel. Niet door vergaderen en commissies of werkgroepen op te richten maar door het bewerkstelligen van concrete initiatieven waarvan we redelijkerwijs durven denken dat die de zelfredzaamheid van de beoogde doelgroep zullen verbeteren.

agsdix-null

Armoede, in de zin van te weinig geld hebben

om een ‘normaal’ leven te leiden: niet gezond kunnen eten, je niet fatsoenlijk kunnen kleden, niet kunnen meedoen aan sociale en maatschappelijke activiteiten, (diep) in de schulden zitten, is een belangrijke oorzaak van gemis aan zelfredzaamheid. Maar je hoeft niet arm te zijn om het zelf niet te kunnen redden. Denk aan mensen die lichamelijk of psychisch hulpbehoevend zijn. Denk ook aan laaggeletterdheid, een problematisch fenomeen dat ook in Noord-Groningen opvallend aanwezig is.

Achter een geringe zelfredzaamheid

zitten meestal meerdere oorzaken, bijvoorbeeld: laaggeletterd zijn staat vrijwel altijd garant voor een laag inkomen (behalve wellicht bij de keuze voor een criminele carrière). Zelfs geringe betalingsachterstanden (die iemand met een modaal inkomen gemakkelijk kan inlopen) groeien automatisch – zonder dat er nieuwe schulden worden gemaakt – uit tot een onbeheersbare schuldenlast. De trieste correlatie tussen armoede en lichamelijke klachten leidt tot een verhoging van de ziektekosten door onder andere de verplichte eigen bijdrage.

agsdix-null

Deze stichting kan de armoede niet bestrijden,

laat staan opheffen. Dat moet de politiek doen of liever gezegd de hele maatschappij. Misschien zal binnen afzienbare tijd de noodzaak doordringen dat we naar een nieuw sociaal-economisch bestel toe moeten met een andere verhouding tussen geld en arbeid. Toch kun je met het versterken van zelfredzaamheid bereiken dat iemand met een inkomen op bijstandsniveau met opgeheven hoofd heerst over een rijk geschakeerd bestaan, waar ook nog eens lekker wordt gegeten.

agsdix-null

De stichting Eigen Kracht Noord-Groningen

heeft een aantal initiatieven ontplooid die reeds nu hun vruchten afwerpen. En er staat nog een reeks van praktische ideeën klaar voor uitvoering. En we zijn nog maar een jaar geleden begonnen. U vindt het allemaal op deze website.